ชื่อ - สกุล :นางสาวอรนุช ฤทธิโรจน์
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 วุฒิ ศษ.ม.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ :โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Telephone :089-222535
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานทะเบียนนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี