ชื่อ - สกุล :นางสาวสุจิตร์ตา แสงนาโก
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 วุฒิ ศษ.ม.
หน้าที่หลัก :เลขานุการกลุ่มบริหารโรงเรียน
ที่อยู่ :โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Telephone :043-851208
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
กลุ่ม / แผนก : ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการกลุ่มบริหารโรงเรียน