ชื่อ - สกุล :นางยุภาวดี มีตา
ตำแหน่ง :ครู คศ.1 วุฒิ ค.ม.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Telephone :043-851208
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์