ชื่อ - สกุล :นางรัชนี ศรีบรรเทา
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.ม.
หน้าที่หลัก :เลขานุการกลุ่มสระฯภาษาไทย
ที่อยู่ :โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Telephone :043-851208
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพิธีหน้าเสาธง
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย