ชื่อ - สกุล :นายรัฐพล หาญสินธุ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 วุฒิ ศศ.ม.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :โรงเรียนบัวขาว ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :043851206
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะทำงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน