ชื่อ - สกุล :นายนพดล วัฒายุ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ที่อยู่ :250 หมู่ 12 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
Telephone :086-456313
Email :buakhaschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว
กลุ่ม / แผนก : ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว