ชื่อ - สกุล :นางสาวรัญชนา ทาดทา
ตำแหน่ง :ครูพิเศษ ปฏิบัติการสอนรายวิชานาฏศิลป์
หน้าที่หลัก :เลขานุการกลุุ่มสาระฯ ศิลปะ
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูพิเศษ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูพิเศษ