ชื่อ - สกุล :นางสาวสุดารัตน์ จิณเซ่ง
ตำแหน่ง :ครูพิเศษ ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษา
หน้าที่หลัก :ครูพิเศษ ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูพิเศษ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูพิเศษ