ชื่อ - สกุล :นายเมธา ภูผ่านแก้ว
ตำแหน่ง :ครูพิเศษ วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูพิเศษ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูพิเศษ