ชื่อ - สกุล :นางสาวอารยา แสงสาร
ตำแหน่ง :ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์