ชื่อ - สกุล :นางอุทุมพร ไวยวิรี
ตำแหน่ง :ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการกลุ่มบริการกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกุล่มบริหารกิจการนักเรียน