ชื่อ - สกุล :นางกนกภรณ์ แก้วประกอบ
ตำแหน่ง :ครู วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาแนะแนว
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการงานแนะแนว