ชื่อ - สกุล :นางนิตยาภร สุลำนาจ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานทะเบียนประวัติครู
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานทะเบียนประวัติครู