ชื่อ - สกุล :นายนนทนันท์ เพิ่มขึ้น
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.ม.
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
กลุ่ม / แผนก : ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป