ชื่อ - สกุล :นายณัฐพล อุปัญญ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 วุฒิ ศป.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาศิลปะ
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ