ชื่อ - สกุล :นางศุภมัญชุ์ เครือเทียร
ตำแหน่ง :ครู คศ.4 วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย