ชื่อ - สกุล :นางนัฐธิดา เหล่านายอ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :เลขานุการกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา และพลศึกษา
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา