ชื่อ - สกุล :นางนิตยา ณ กาฬสินธุ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 ค.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาคณิศาสตร์
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์