ชื่อ - สกุล :นางจุรีรัตน์ ภาจันทร์คู
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 วุฒิ กศ.ม.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานเลขานุการห้องผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานแผนพัฒนาและงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่ม / แผนก : ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการผู้อำนวยการโรงเรียน