ชื่อ - สกุล :นางทิวาพร แก้วคำสอน
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ศษ.ม.
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานใบประกอบวิชาชีพ&เครื่องราชฯ
ที่อยู่ :ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานใบประกอบวิชาชีพ&เครื่องราชฯ