ชื่อ - สกุล :นางรัศมี เสนาะเสียง
ตำแหน่ง :ครู คศ. 4 วุฒิ ค.ม.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานธุรการ/งานสารบรรณ