ชื่อ - สกุล :นางสาวณชลนิภา หาญกุล
ตำแหน่ง :ครู คศ.1 วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานประชุมประจำเดือนครู
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานประชุมประจำเดือนครู