ชื่อ - สกุล :นางธมนวรรณ สุขเกษม
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :หัวหน้าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน