ชื่อ - สกุล :นางสาวกัญพัชร แสงกล้า
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 วุฒิ กศ.ม.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพฤษศาสตร์และพันธุ์พืช
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์