ชื่อ - สกุล :นางสาวอัจฉรา ไชยขันธุ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 วุฒิ วท.บ.
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยเลขากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์