ชื่อ - สกุล :นายประวิทย์ ปิ่นทะวงค์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ กศ.ม.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์
ที่อยู่ :250 หมู่ 12 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
Telephone :043-851206
Email :buakhaschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์