ชื่อ - สกุล :นายจรัญ วรสาร
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ :250 หมู่ 12 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
Telephone :043-851208
Email :buakhaschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานกรรมการ