ชื่อ - สกุล :นายทรงรัตน์ ยุระตา
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ :5 หมู่ 8 ต.หนองหน้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
Telephone :089-841638
Email :songrut2016@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานกรรมการ