ชื่อ - สกุล :นางสาวปัณลักษณ์ ทะเสนฮด
ตำแหน่ง :ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
ที่อยู่ :ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูพิเศษ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล