ชื่อ - สกุล :นางเสรีรัตน์ ใจทาน
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพัสดุ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าอาคาร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย