ชื่อ - สกุล :นางนุชริ เหลื่อมศรี
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่งานการเงิน
ที่อยู่ :ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานกากรเงิน