ชื่อ - สกุล :นายวัชิระ ภนมแก่น
ตำแหน่ง :ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าทีห้องสืบค้นข้อมูล 2
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการกลุ่มบริการกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ประจำห้องสืบค้นข้อมูล2