ชื่อ - สกุล :นายชัยวัฒน์ เจริญชาติ
ตำแหน่ง :ครู คศ.1 พธ.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ :ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : นายทะเบียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างคุณธรรม
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระสังคมศึกษา