ชื่อ - สกุล :นางสาวพวงผกา ณ กาฬสินธุ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ กศ.บ.
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าอาคาร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา