ชื่อ - สกุล :นางวีรียา วรพันธ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
ที่อยู่ :ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่ม / แผนก : ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ