ชื่อ - สกุล :นางทิพศร จอมทรักษ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.4 วุฒิ ค.ม.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างาน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด