ชื่อ - สกุล :นายวรรณไทย ศรีสาพันธ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.ม.
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากิจกรรลูกเสือ-เนตรนารี
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากิจกรรลูกเสือ-เนตรนารี