ชื่อ - สกุล :นางคณภร นิลโสม
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ วท.บ.
หน้าที่หลัก :เลขานุการกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
ที่อยู่ :ต.ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพ