ชื่อ - สกุล :นายสุรเชษฐ์ นิตย์วัน
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ พธ.บ.
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานสำรวจเวลาปฏิบัตราชการ
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสำรวจเวลาปฏิบัตราชการ