ชื่อ - สกุล :นายร่วมชาติ ชัยนา
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.ม.
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานแผนงานและพัฒนา
ที่อยู่ :ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
Telephone :088-151926
Email :ruamchart.c@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างาน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานแผนงาน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์