ชื่อ - สกุล :นางสุภาพ กุลชาติ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มรายวิชาการงานอาชีพ
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน