ชื่อ - สกุล :นายฤชัย ตาลศรี
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ที่อยู่ :ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่ม / แผนก : ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ