ชื่อ - สกุล :นายชวิน พงษ์มา
ตำแหน่ง :ครู คศ.4 วุฒิ กศ.ม.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพ
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน