ชื่อ - สกุล :นายโชติรัตน์ โพธิ์ขันซ้าย
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ