ชื่อ - สกุล :นางอมรา ภูมิสายดร
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ กศ.บ.
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ที่อยู่ :250 หมู่ 12 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
Telephone :043-851208
Email :buakhaschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย