โรงเรียนบัวขาว
เลขที่ 250 หมู่ 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนบัวขาว อยูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โรงเรียนบัวขาว เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีห้องเรียนจำนวน 72 ห้องเรียน
โรงเรียนบัวขาวได้เปิดสอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted Program)
โทรศัพท์: 043-851208
โทรสาร: 043-851206
อีเมล์ : buakhaschool@gmail.com
Idline: buakhaoschool