[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.235.78.122     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 133 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning
ห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนบัวขาว (Intranet)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้
  4. ไม่ค่อยดี
  5. ควรปรับปรุง


เผยแพร่ download
[ 8/พ.ย./2557 ] เอกสารจากงานแผนและพัฒนาทั้งหมด (อ่าน : 15 / ดาวน์โหลด : 6 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อ่าน : 11 / ดาวน์โหลด : 7 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ปรับปรุง 2545) (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 11-รายงานผลการประเมินงานประกัน (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 10-ฟอร์มการเขียนโครงการ (หลายกิจกรรม) (อ่าน : 4 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย admin
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ โดยใช้การ เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAIของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่4

เจ้าของผลงาน : นางณฐมน อุดมมาก
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 2744    จำนวนดาวน์โหลด : 444 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้และหลังใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่กาลังศึกษาในภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI จานวน 21 แผน แบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 1 ชุด และแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จานวน 1 ชุด ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.40–0.70 ค่าอานาจ จาแนกตั้งแต่ 0.40–0.60 และความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t–test แบบ Dependent Samples ผลการศึกษาพบว่า 1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.25/82.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ หลังใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องตรรกศาสตร์สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.72)

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การจัดการเรียนรู้ เทคนิค KWL PLUS เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Amazing plants and animals ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 27/ม.ค./2565
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 24/พ.ย./2564
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ MALAE เพื่อส่งเสริมสร้างทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 23/พ.ย./2564
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผังมโนทัศน์และการร่วมมือกันเรียนรู้ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 23/พ.ย./2564
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้งานช่างเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 8/มี.ค./2564