[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.237.97.64     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 105 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning
ห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนบัวขาว (Intranet)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้
  4. ไม่ค่อยดี
  5. ควรปรับปรุง


เผยแพร่ download
[ 8/พ.ย./2557 ] เอกสารจากงานแผนและพัฒนาทั้งหมด (อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 6 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อ่าน : 11 / ดาวน์โหลด : 7 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ปรับปรุง 2545) (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 11-รายงานผลการประเมินงานประกัน (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 10-ฟอร์มการเขียนโครงการ (หลายกิจกรรม) (อ่าน : 4 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย admin
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

เจ้าของผลงาน : นางบุษกร สุวรดี
ศุกร์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
เข้าชม : 40    จำนวนดาวน์โหลด : 4 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะคือระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีแบบผสม แบบแผน Embedded Design : Embedded Experimental Model โดยนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสังเกตชั้นเรียน 2) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง โครงสร้าง 3) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองส่งเสริม ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 4) เอกสาร ประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 5) แบบทดสอบการคิดอย่าง มีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แบบเลือกตอบ จํานวน 40 ข้อ 6) แบบทดสอบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แบบเขียนตอบ จํานวน 15 ข้อ 7) อนุทินของนักเรียน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณอธิบายผลการใช้รูปแบบ การเรียนการสอนและใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลสนับสนุน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีรายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่สําคัญประกอบด้วย 1) หลักการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ขั้นตอนการจัด การเรียนการสอน 4) ระบบ สังคม 5) หลักการตอบสนอง 6) ระบบสนับสนุนใช้เวลาที่ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ 11 ชั่วโมง โดยมีขั้นการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 กําหนดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาฯ/ระบุผู้มีส่วนได้และเสียประโยชน์ ขั้นที่ 3 ระบุความรู้/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขั้นที่ 4 สร้างตัวเลือก/ พิจารณาผลดีผลเสีย ขั้นที่ 5 การตัดสินใจบนเกณฑ์ที่เหมาะสมและเมื่อนํารูปแบบการเรียนการสอน ไปตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า คุณภาพของรูปแบบการเรียน การสอนโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด 2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ภายหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพยังสนับสนุนว่าผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดีขึ้นเมื่อได้ผ่านกิจกรรม

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 19/ก.พ./2564
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 19/ก.พ./2564
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถใน การเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3/ส.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 17/ก.ค./2563
      การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 17/ก.ค./2563