[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.236.82.241     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 109 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning
ห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนบัวขาว (Intranet)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้
  4. ไม่ค่อยดี
  5. ควรปรับปรุง


เผยแพร่ download
[ 8/พ.ย./2557 ] เอกสารจากงานแผนและพัฒนาทั้งหมด (อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 6 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อ่าน : 11 / ดาวน์โหลด : 7 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ปรับปรุง 2545) (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 11-รายงานผลการประเมินงานประกัน (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 10-ฟอร์มการเขียนโครงการ (หลายกิจกรรม) (อ่าน : 4 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย admin
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ URAIPAN MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางสาวอุไรพรรณ อุปนิ
พุธ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
เข้าชม : 2774    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 7 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ URAIPAN MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Relish the Analytical Thinking 4) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เรื่อง Relish the Analytical Thinking 5) สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Relish the Analytical Thinking การวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /11 โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ และ 3) แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Relish the Analytical Thinking มีชื่อว่า URAIPAN MODEL มีองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้ ทักษะกระบวนการ สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม สิ่งสนับสนุน และหลักการตอบสนอง ซึ่งหลักการเรียนการสอนมี 8 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นคิดเชิงวิพากษ์และวิเคราะห์ (Critical and Analyzing: C) 2) ขั้นเข้าใจภาษาในบริบทต่าง ๆ (Understanding language :U) 3) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflecting on thinking :R) 4) ขั้นการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active Learning :A) 5) ขั้นการสอบถาม/สำรวจ (Inquiring :I) 6) ขั้นจัดเตรียมงานเพื่อนำเสนอ (Prepare Task : P) 7) ขั้นนำไปใช้ (Apply :A) และ 8) ขั้นเรียนรู้ธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาและประเมินผล (Natural Method : N) 2. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.25/87.14 เมื่อเทียบ กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 87.14 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 5. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงาน โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์บนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองส่งผลให้ชิ้นงานมีคุณภาพ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรายวิชาอื่นได้


นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การขยายพันธุ์พืช โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 29/ม.ค./2564
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ URAIPAN MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5/ก.พ./2563
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่องดนตรีสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 14/ม.ค./2563
      The Mask Singer หน้ากากนักร้อง กระตุ้นสมอง สนองการเรียนรู้ภาษาไทย 27/พ.ค./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ruamchart@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป