[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.235.74.184     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 89 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning
ห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนบัวขาว (Intranet)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้
  4. ไม่ค่อยดี
  5. ควรปรับปรุง


เผยแพร่ download
[ 8/พ.ย./2557 ] เอกสารจากงานแผนและพัฒนาทั้งหมด (อ่าน : 9 / ดาวน์โหลด : 6 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อ่าน : 5 / ดาวน์โหลด : 4 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ปรับปรุง 2545) (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 11-รายงานผลการประเมินงานประกัน (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 10-ฟอร์มการเขียนโครงการ (หลายกิจกรรม) (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย admin
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นายพิพัฒน์พร อุดมพันธ์
เสาร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 1545    จำนวนดาวน์โหลด : 53 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 112 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ
1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
4) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการวิจัย 2561 โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 41 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน จำนวน 16 แผน ที่มีค่าเฉลี่ยจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญระหว่าง 4.42 – 4.68 และมีประสิทธิภาพจากการนำไปทดลองใช้ภาคสนามเท่ากับ 78.84/75.12
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น จำนวน 1 ฉบับ มีข้อสอบ 30 ข้อ มีความยากตั้งแต่ 0.53 – 0.78 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.20 – 0.51 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.83
3) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน จำนวน 1 ฉบับ มีข้อคำถาม 20 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.22 – 0.69 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับคำนวณตามวิธีของครอนบาคเท่ากับ 0.77 และสถิติที่ใช้ค่าเฉลี่ยทดสอบสมมติฐาน คือ t – test (Dependent Sample)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.84/75.12
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เรื่อง ความน่าจะเป็น มีค่าเท่ากับ 0.6318 แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมดังกล่าวมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 63.18
3. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน มีความพึงพอใจในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น รวมทุกด้านและรายด้านอยู่ในระดับมาก
4. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและหลังเรียน 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน


(ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ครูบาอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และกำลังใจ ที่ทำให้การวิจัยครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี)

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 9/มี.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 14/ก.พ./2563
      รายงานการพัฒนาสื่อประสมเชิงโต้ตอบ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 14/ก.พ./2563
      การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 14/พ.ย./2562
      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 31/ส.ค./2562